Skocz do głównej treści strony
Serwis Sportowy Powiatu Lęborskiego

Program kultury fizycznej i sportu

UCHWAŁA NR XXII/168/2020 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia „Programu realizacji zadań z zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w powiecie lęborskim na lata 2021-2026”.

Na podstawie: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 920),

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Program realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w powiecie lęborskim na lata 2021 – 2026”, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się następujący tryb realizacji Programu:

 1. Powiatowa Rada Sportu uzgadnia z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku i do końca września przedstawia projekt zadań wynikających z Programu na rok następny wraz z harmonogramem realizacji i preliminarzem finansowym.
 2. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku w terminie do końca października każdego roku przedstawia Zarządowi Powiatu Lęborskiego uzgodniony projekt zadań wynikających z Programu na rok następny wraz z harmonogramem realizacji i preliminarzem finansowym.
 3. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku w terminie do końca marca każdego roku przedstawia Zarządowi Powiatu Lęborskiego sprawozdanie z realizacji przyjętych zadań Programu w roku poprzednim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania z dniem 01.01.2021 r.

   

 

Załącznik do uchwały Nr XXII/168/2020
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 29 października 2020 r.

„Program realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w powiecie lęborskim na lata 2021 – 2026”.

 1. Priorytetowe cele niniejszego Programu.
  1. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Lęborskiego.
  2. Kształtowanie świadomości zdrowotnej i zdrowego stylu życia poprzez promocję i edukację zdrowotną.
  3. Powszechny udział uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych, jak również w innych systematycznych pozalekcyjnych formach zajęć sportowych.
  4. Poprawa stanu i dostępności infrastruktury sportowej.
  5. Udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu.
  6. Nagradzanie i wyróżnianie trenerów i sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe.
  7. Przekazywanie informacji z obszaru działań w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz promocji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Lęborskiego.
  8. Promocja transportu rowerowego oraz upowszechnianie nowych form mobilności społeczeństwa.
 2. Zadania i sposoby realizacji zakładanych celów Programu.
  1. Tworzenie możliwości oraz wspieranie podjętych działań korzystania z dodatkowych pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży placówek i szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.
  2. Tworzenie warunków do udziału dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady i ich udziału w kolejnych etapach poprzez:
   1. Koordynowanie działań w zakresie terminowego oraz regulaminowego przebiegu i organizacji zawodów sportowych,
   2. Nadzorowanie prawidłowego i terminowego składania komunikatów końcowych wraz z rozliczeniem.
   3. Zabezpieczanie obsad sędziowskich i medycznych oraz transportu młodzieży szkół ponadpodstawowych na zawody sportowe.
  3. Wspieranie działań na rzecz młodzieży uzdolnionej sportowo.
  4. Podejmowanie działań mających na celu wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i rehabilitacji ruchowej.
  5. Podejmowanie działań na rzecz nowych inwestycji sportowych, modernizacji, remontów oraz utrzymania bazy sportowej.
  6. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania fizycznego.
  7. Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych Powiatu Lęborskiego w zakresie sportu.
  8. Nagradzanie i wyróżnianie działaczy, sponsorów, przedstawicieli „Mediów” wspierających i promujących rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  9. Upowszechnianie sportu masowego o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.
  10. Przyznawanie nagród i wyróżnień w plebiscycie „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego” organizowanego przez Powiatową Radę Sportu w kategoriach:
   1. Sportowiec młodzik,
   2. Sportowiec młodziczka,
   3. Sportowiec junior,
   4. Sportowiec juniorka,
   5. Sportowiec senior,
   6. Drużyna, zespół roku młodzik,
   7. Drużyna, zespół roku junior,
   8. Drużyna, zespół roku senior,
   9. Sportowe odkrycie roku – kategoria open,
   10. Trener,
   11. Trener gier zespołowych,
   12. Działacz ostatniego ćwierćwiecza Powiatu Lęborskiego,
   13. Sportowe wydarzenie roku,
   14. Sponsor roku.
 3. Oczekiwane efekty realizacji Programu.
  1. Podniesienie poziomu upowszechniania i dostępności do różnych form kultury fizycznej, a tym samym zwiększenia liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach realizowanych w szkołach na terenie Powiatu Lęborskiego.
  2. Wprowadzenie dodatkowych form zajęć pozalekcyjnych, wpłynie to m.in na atrakcyjność placówek oświatowych.
  3. Podniesienie efektywności organizacji i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, jak również przeciwdziałanie patologiom.
  4. Wykorzystanie obiektów sportowych na lekcje wychowania fizycznego, treningi i zawody sportowe.
  5. Osiąganie sukcesów sportowych dzieci i młodzieży w turniejach i zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
 

Przejdź do góry strony